Accueil > Rubriques > Languages - International > Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci !

Czech Government, do not support apartheid, racism and occupation ! (English version follows Czech version)

Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci !

Vendredi, 8 avril 2011 - 11h38 AM

vendredi 8 avril 2011

==========================================

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci

Jsme skupina izraelských občanů, kteří jsou hluboce znepokojeni naší vládou a její politikou rasismu, apartheidu a okupace a způsobem, jakým se Evropská unie na této politice podílí. Dozvěděli jsme se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu má tento měsíc navštívit Vaši zemi, aby zde hovořil o „prohlubování zásadní strategické spolupráce“, jak o tom informovala česká média. Spolupráce tohoto typu znamená prohloubení spoluúčasti České republiky na zločinech Izraele. Proto Vám píšeme tento dopis a žádáme Vás, abyste se znovu chopili své zodpovědnosti za dodržování základních principů mezinárodního práva a lidských práv v Izraeli/Palestině.

Porušování lidských práv ze strany Izraele – jak na okupovaném palestinském území, tak na území samotného Izraele – zahrnuje jednání, které je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1976) ; IV. Ženevskou konvencí (1949), článkem 49 o přesunech civilního obyvatelstva okupující mocnosti na území, které okupuje ; článkem 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Právo na život (1966) ; článkem 33 IV. Ženevské konvence, zakazujícím kolektivní tresty uplatňované vůči civilnímu obyvatelstvu ; a články 53 a 147 o úmyslném a svévolném ničení osobního a státního majetku, pokud nejsou odůvodněny nutným vojenským zásahem.

Izrael svou politikou porušil základní principy mezinárodního práva, stejně jako mnoha zákonů platných v Evropské unii. Tato politika zahrnuje zakládání nelegálních kolonií na palestinských územích, uvalení blokády na Gazu, nemluvě o četných vojenských operacích, které byly zaměřeny proti civilistům a civilní infrastruktuře a majetku, izraelské politice vykonávání mimosoudních poprav a o pokračující výstavbě nelegální separační bariéry (zdi) uvnitř okupovaných palestinských území.

Ve světle výše popsaného porušování mezinárodního práva a lidských práv očekáváme, že Česká republika, jako prominentní člen Evropské unie :

- Dá jednoznačně najevo, že od této chvíle se nadále nebude spolupodílet na porušování mezinárodního práva a lidských práv ze strany Izraele. Zejména očekáváme, že Česká republika podpoří vyšetřování konfliktu v Gaze, založené na zprávě vyšetřovací mise Organizace spojených národů.

- Zdrží se podpory izraelské politiky vůči Palestincům na půdě OSN (na Valném shromáždění).

- Bude prosazovat embargo EU na dovoz zbraní do Izraele, v souladu s principy mezinárodního práva, a zdrží se nákupu izraelských zbraní.

- Bude prosazovat a dodržovat normy v oblasti lidských práv, kterými je každý člen EU povinen se řídit, a bude podporovat zrušení asociační dohody mezi EU a Izraelem, vzhledem k závažnému porušování lidských práv ze strany Izraele.

- Bude monitorovat všechny případy, kdy Izrael nedodrží základní kritéria členství v OECD a požadovat, aby Izrael ukončil veškerou svou diskriminační politiku, která je v rozporu s normami OECD.

- Vyšle nezávislé pozorovatele, kteří budou monitorovat porušování lidských práv ze strany Izraele, kterých se dopouští na okupovaných palestinských územích, včetně Východního Jeruzaléma.

- Bude monitorovat a protestovat proti vlně rasistických návrhů zákonů, které již byly schváleny Knessetem, nebo o kterých bude parlament v blízké době hlasovat a prosadí sankce vůči Izraeli pokud nebudou tyto zákony zrušeny.

- Zruší smlouvy a ukončí působení v České republice izraelským a mezinárodním společnostem, které jasně porušují mezinárodní právo podílením se na výstavbě nelegálních osad a poskytováním služeb těmto osadám na území okupované Palestiny. Smlouvy s těmito společnostmi by neměly být uzavírány do té doby, dokud nezastaví svou materiální a finanční podporou nelegální okupaci palestinského území. Mezi tyto společnosti patří :

- Veolia – v současné době v ČR provozuje několik projektů v oblasti infrastruktury. Je rovněž spoluzodpovědná za výstavbu tramvajové trati ve Východním Jeruzalémě a provoz autobusových linek mezi nelegálními osadami na Západním břehu Jordánu.

- IDB Group – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, výstavbě zdi a vojenských kontrolních stanovišť.

- Industrial Buildings Corporation (IBC) – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, poskytuje služby v osadách.

(Více informací je k dispozici v databázi na webových stránkách www.whoprofits.org)

Politika České republiky k Izraeli je nepochybně do velké míry ovlivněna historií Židů v Evropě. Pokud z této kapitoly historie máme získat nějaké ponaučení, mělo by být univerzální. Když Izrael podrobuje miliony lidských bytostí bezohlednému násilí a ponižování, říkáme : „Ne naším jménem !“ A když Izrael páchá tyto činy, očekáváme, že bude slyšet i Váš protestující hlas.

Prosíme, nevyhýbejte se své zodpovědnosti !

S úctou,

Oshra Bar
Ofra Ben Artzi
Naama Farjoun
Prof. Rachel Giora
Connie Hackbarth
Shir Hever
Liad Kantorowicz
Assaf Kintzer
Edo Medicks
Dr. Dorothy Naor
Ofer Neiman
Dr. David Nir
Renen Raz
Dr. Kobi Snitz
Tali Shapiro
Jonatan Stanczak

Za organizaci

================

BOYCOTT ! Supporting the Palestinian BDS call from within
http://boycottisrael.info

We are a group of Israeli citizens who are deeply concerned about our government’s policies of racism, apartheid and occupation, and the European Union’s complicity in these policies. It has been brought to our attention that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to visit your country this month, in order to "deepen crucial strategic cooperation", as reported by your local media. Cooperation of this type means increased complicity of the Czech Republic in Israeli crimes. We are therefore writing to you to ask that you resume your responsibility to uphold basic principles of international law and human rights in Israel/Palestine.

Israel’s violations of human rights, in the occupied Palestinian territories, as well as inside Israel, include violations of : the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1976) ; The Fourth Geneva Convention (1949) Art 49 regarding transfer of an occupying powers’ civilian population into the territory it occupies ; The Right to Life, article 6 of the Covenant on Civil and Political Rights 1966 ; Fourth Geneva Convention (1949), Art 33, Prohibiting collective punishment of a civilian population ; and Articles 53 and 147 on deliberate and wanton destruction of personal and state property not justified by military necessity.

Fundamental principles of international law, as well as numerous European Union laws, have been violated by Israel’s policy of founding illegal colonies on Palestinian territories as well as imposing blockade on Gaza, not to mention Israel’s numerous military operations which have targeted civilians and civilian infrastructure and property, Israel’s policy of extra-judicial execution and Israel’s continued building of the illegal separation barrier (wall) inside occupied Palestinian territory.

In view of the aforementioned violations of international law and human rights, we expect the Czech Republic, as a prominent member of the EU, to :

- Clarify, in the most unequivocal manner, that from now on, it will not be complicit in Israel’s violations of international law and human rights. In particular, we expect the Czech Republic to support an investigation based on the findings of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.

- Abstain from supporting Israeli policies towards the Palestinians at the United Nations (GA).

- Promote an EU arms embargo on Israel, in accordance with the tenets of international law, and abstain from purchasing Israeli weaponry.

- Uphold the standards of human rights which every member of the EU is obliged to follow, and promote the revocation of the EU-Israel association agreement, due to Israel’s severe violations of human rights.

- Monitor all of Israel’s failures to meet the elementary criteria for membership in the OECD, and demand that Israel end all discriminatory policies that violate OECD guidelines.

- Send independent observers to monitor Israel’s human rights violations in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem.

- Monitor and protest against a wave of racist legislation proposals that have been adopted by the Knesset, or are about be voted on by it, and promote sanctions against Israel if these laws are not repealed.

- Cancel contracts and operations in the Czech Republic by Israeli and international companies that are clearly violating International Law through their illegal operations in servicing and building illegal settlements in occupied Palestine. Contracts should not be signed nor implemented until these companies cease their material and financial support for the illegal occupation of Palestinian territory. Some of these companies are :

- Veolia - currently running Czech infrastructure projects ; responsible for co-constructing the Jerusalem Light Railway System ; operating bus routes between illegal settlements in the occupied West Bank ;

- IDB Group - complicit in Israeli Construction on Occupied Land, The Wall and Checkpoints ;

- Industrial Buildings Corporation (IBC) - also complicit in Israeli Construction on Occupied Land, Services to the Settlements ;

(Additional information can be obtained through the following database : www.whoprofits.org)

The Czech Republic’s policy towards Israel has been shaped, to a great extent, by the history of Jews in Europe. If there is any lesson to be learnt from this chapter in history, it should be a universal lesson. When Israel is subjecting millions of human beings to indiscriminate violence and humiliation we say : Not in our name ! And when Israel is committing these acts, we expect your protesting voice to be heard as well.

Please do not shun your responsibilities !

Sincerely,

Oshra Bar
Ofra Ben Artzi
Naama Farjoun
Prof. Rachel Giora
Connie Hackbarth
Shir Hever
Liad Kantorowicz
Assaf Kintzer
Edo Medicks
Dr. Dorothy Naor
Ofer Neiman
Dr. David Nir
Renen Raz
Dr. Kobi Snitz
Tali Shapiro
Jonatan Stanczak

On behalf of
BOYCOTT ! Supporting the Palestinian BDS call from within
http://boycottisrael.info

================